14/11/2006
Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου στο Ζαγόρι. Πρόκειται για μεγαλοπρεπή ενοριακό ναό ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής, ο οποίος είναι τρισυπόστατος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ναός χτίστηκε το 1753 ενώ αγιογραφήθηκε το 1786.
Επιγραφή που βλέπουμε στο θριγκό του καταπληκτικής τέχνης τέμπλου του ναού στο νότιο κλίτος, αναφέρει: «ΗΣΤΟΡΗΘΙ Κ, ΕΣΚΑΛΗΣΘΗ Ο ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ ΔΙΕΞΟ / ΔΟΥ ΤΟΝ ΕΝΤΗΜΩΤΑΤΩΝ ΑΡΧ(ΟΝ)ΤΩΝ ΚΥΡ ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΡΟΜΑ / Κ, ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙ, Κ, ΚΥΡ ΛΑΖΑΡΟΥ Κ, ΚΥΡ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΟΥ / αυτού κ, κυρ ράΔου βασίλη, κ, κύρ χριστοΔούλου, Διαμάντη, κατ(ά) τώ αψξΔ΄(1764) κατ(ά) μήνα ωκτωβρί(ω) ει(ς) τ(α)ς 3. / Διά χήρ α αναστασίου και τον τέκνων / αυτού Ιωάννου Ιωάννου κ, Γεωρ / Γιου τον καπεσωβιτον».


Λυπηρά νοτίου κλίτους, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Τμήμα θριγκού του κεντρικού κλίτους, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επιγραφή του τέμπλου, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Βημόθυρα Ωραίας Πύλης, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Πανωθωράκιο τέμπλου στο κεντρικό κλίτος, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Δεσποτικός Θρόνος, Ναός Αγίου Νικόλαου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Εξώστης Aμβωνα, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Προσκυνητάρι, Ναός Αγίου Νικόλαος Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Αναλόγιο με λεπτομέρεια, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Εξαπτέρυγα και αρτοφόριο με λεπτομέρειες, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.