03/03/2008
Αρτολίθια

Ελένη Παγκρατίου, Μαρία Στρατσάνη

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Λιμάνι της αρχαίας Κασσωπαίας και σκάλα της Μεσαιωνικής Ρηνιάσας.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.